6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “6698 sayılı Kanun” olarak ifade edilecektir) göre muayenehanemizsizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu bilinçle ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kanun uyarınca       (bundan böyle “VERİ SORUMLUSU” olarak ifade edilecektir)olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve öngördüğümüz amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ya da yurt dışında üçüncü kişilere açıklayabilir/aktarabiliriz.

 •  İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

Kimlik Verisi:Adı soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, Pasaport Bilgileri, Ehliyet Bilgileri
İletişim Verisi:Sabit ve/veya Cep telefonu numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Acil durumda iletişime geçilebilecek kişinin bilgileri, varsa şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kurumsal telefon numarası) lokasyon verisi
Finansal Veri:Banka bilgileri, IBAN, SWIFT Code, Hesap numarası, Şube kodu bilgileri
Özel Nitelikli Kişisel Veri:Sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, vücuda ait fotoğraflar ile video kayıtlar, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, estetik, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler
Görsel ve İşitsel Veri:Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kapalı devre kamera kayıtları
Aile ve Yakını Verisi:Eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi,
Diğer:Hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile fiziksel ve/veya dijital ortamda paylaşılan yanıt ve yorumlar, Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi halinde tutulan yazılı notlar ve sesli görüşme kayıtları, Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler, sigorta poliçe verileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, Otopark ve vale hizmetinden yararlanılması halinde araç plaka verisi, Web sitesi ve/veya mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve anketler, fotoğraflar, video kayıtları, form bilgileri ve konum ve iletişim verileri. Ulaşım ve konaklama hizmetlerinden faydalanılması halinde seyahat, uçuş, bilet bilgilerim ile konaklama yapılacak otel, pansiyon, ev vb. için talep edilen konaklama verileri.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen, a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme temel ilkelerine uygun olarak; 6698 sayılı Kanun;

Md.5/1 çerçevesinde ilgili kişinin “Açık rızasının alınması”,

Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,

Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

Müşteri sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 1. Müşterimiz ile olan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 2. Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ticari ileti gönderilmesi,
 4. Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Hizmet, hizmet sonrası destek gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 6. Hizmet sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve etkin bir servis sürecinin yürütülebilmesi için her türlü sürecin işletilmesi ve takibi,
 7. Hizmete bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 8. Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 9. Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, garanti kapsamındaki ürünlerin süreç takiplerinin yapılması,
 10. Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 11. Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 12. İş ve operasyonların sürdürülmesi, faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 13. Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 14. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, internet sitemizin güvenliğinin sağlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 15. İnternet sitemiz de dâhil olmak üzere farklı mecralar üzerinden şikâyet, talep ve isteklerini ileten müşteri, ziyaretçi ve diğer kişilerin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi,
 16. Sunulan ürün ve hizmetler ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 17. Yetkili satıcı/servis/üretici, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
 18. Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 19. İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
 20. İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 21. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, estetik, tedavi ve bakım hizmetlerininyürütülmesi,
 22. İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 23. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 24. Sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstahaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 25. Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarınız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek,
 26. Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonelleriniz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 27. Muayenehane, klinik ve hastane iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 28. Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 29. Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 30. Çağrı Merkezi bölümleri tarafından bana verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi,
 31. Süreklilik arz eden tıbbi işlemlerle ilgili işlem periyotlarının hatırlatılması,
 32. Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından kliniğiniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinalınması,
 33. Çağrı Merkezi bölümleri tarafından pazarlama, tanıtım, kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 34. Sosyal medya ve diğer iletişim araçları kanalı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi,
 35. Verilen hizmet ve tıbbi işlemle ilgili olarak öncesi ve sonrası durumu gösterir fotoğrafların ve video kayıtların çeşitli mecralarda paylaşılarak verilen hizmetin kalitesi ve süreçleri ile ilgili tanıtımların yapılması
 • Hasta ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • VERİ SORUMLUSU’nun birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi,

amaçlarıyla işlenecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz;

 1. Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 2. Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, yetkilendirilen avukatlara,
 3. İş süreçlerinin geliştirilmesi, tanım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetiminin yapılması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri sorumlusunun hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler ve denetçilere,
 4. Sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, hakkın tesisi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaat kapsamında veri sorumlusunun ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu özel ve resmi kurumlara, hekimlere, otellere, organizasyon firmalarına ve bankalara,
 5. Sözleşmesel yükümlülüklerin ifası için taşıma ve dağıtım hizmeti veren kargo, motokurye ve lojistik firmalarına,
 6. İç ilişkilerimizin yürütülmesi amacıyla grup veri sorumlularına
 7. Tıbbi teşhis ve tedavi için veri sorumlusuolarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 8. Sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğim veya başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu ile,
 9. Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile,
 10. Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık ve hizmet aldığınız üçüncü kişiler ile,
 11. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
 12. Faturalandırmanızın işverene veya üçüncü kişiler adına yapılacak olması durumunda bu amaçla işvereniniz ve belirli üçüncü kişiler ile,
 13. Veri sorumlusu olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğunuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, ulaşım ve konaklama hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortakları ile

paylaşılabilecek / aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, VERİ SORUMLUSU tarafından sağlanan hizmet ve VERİ SORUMLUSU’ nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, VERİ SORUMLUSU birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, güvenlik kameraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 • İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını yine internet sitemizde yer alan adrese kargo/posta yolu ile kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.

Zorunlu ÇerezlerWeb sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.
İşlevsellik İçin Gerekli Olan ÇerezlerWeb sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan ÇerezlerWeb sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.
Hedefleme ve Reklam ÇerezleriBu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek  olarak,
“Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile yönetebilirsiniz.

“Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar” menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Akbank’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;

Apple Cihazlarda;

 • “Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..
 • Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için “Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” adımlarını izleyebilirsiniz.
 • Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;
  • “Safari ->  simgesi -> Özel -> Bitti” adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.
 • “Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle” adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazlarda;

 • “Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle” seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz.
 • “Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler” seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için “Gizlilik ve Kişisel Veriler” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.